Nyhedsbrev 1.kvartal 2019

19/1-2019  Å premierer kl 8,00 ved slusen på Aborgminde med efterfølgende suppe i klubhuset kl.12,00.

9/2-2019  Testtur med kutteren Linda fra Assens havn.Vi har fået tilbudt en testtur for at se om vi kan finde nogle fisk i Lillebælt omkring Assens.Der vil muligvis blive en del sejlads da det er for at lede efter fisk.Turen koster 100.00 kr. og vil blive på omkring 6 timer.

Kontakt Poul Møller for tilmelding på 42601908 eller gerne på mail:poultop@gmail.com senest 5/2-2019.

18/2-2019 Filmaften i klubben kl.19,00 med kaffe og boller.

11/3-2019 Spisning  af  gule ærter kl.18,30 i klubben .

Tilmelding til Ebbe Kaae Nielsen på 29464508 eller gerne mail:ebbekaaenielsen@gmail.com senest 4/3-2019

6/4-2019  kl.8,00 Fiskeri i eget vand (dvs i og omkring Assens)hvor vi vil inviterer folk som har lyst til at prøve at fiske under kyndig vejledning fra foreningens medlemmer.

 

Pilketur fra Spodsbjerg

Husk tilmelding til pilketur .Fredag er optaget men der er pt.4 pladser tilbage lørdag.

Pilketur med Felix fra Spodsbjerg fredag 22/3 og lørdag d.23/3-2019 kl.8,00-15,00 prisen includerer fri kaffe hele dagen samt 1 rundstykke og 1 stk wienerbrød.

Pris.350,00 kr.

Der må fanges 7 torsk pr.mand.

Der er præmie for største torsk.

Referat af generalforsamling 2018

Referat fra ordinær generalforsamling den 19-11-2018

Pkt.1
Formanden bød velkommen,valgt til dirigent blev Ole Carlsen.
Generalforsamlingen blev konstateret lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Til stemmetællere blev valgt: Peter Thomsen
                                               Bruno Joost
Til stede var 23 stemmeberettigede.
pkt. 2 Formanden afgav beretning,skriftlig beretning vedlægges referat.
Spørgsmål til beretningen;
Ole C. spørger om vi er med i udvikling af den nye lystfisker strategi?
fra best.svares,at vi er repræsenteret af Sportsfisker Forbundet,Hvørred Fyn med flere.
Beretningen godkendt.
pkt. 3 Kasserer Ole Olesen fremlægger regnskab som er revideret uden anledning til bemærkninger.
Foreningen består pt.af 68 medlemmer.
Spørgsmål til regnskabet: Brian foreslår at vi begynder og bruge af kapitalen.

Poul Skræp spørger om husleje tilskud fra kommunen er fast?
Ove kan oplyse at det er en fast aftale fra gl. tid.
Regnskabet godkendt.
pkt.4 Vandpleje, Henning gennemgik de aktiviteter/arbejder der er foretaget og noget er stadig igang.
Henning rettede en tak til medlemmerne for det store arbejde de havde lagt i åen.
 Spørgsmål fra Flemming S Til hvor selvforsynende åen er,blev der svaret at åen er selvforsynende,men der kan stadig findes plads til flere fisk.
pkt.5 Indkomne Forslag
2 forslag var indkommet rettidig. forslag 1 fra Ole T Ang. oplysning af havørredens foskellige stadier.Her blev det vedtaget at oprette dette på hjemmesiden.
forslag 2 vedrørende pensionist klubben,her valgte forslag stilleren at trække forslaget tilbage.
pkt.6  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer:Henning Andersen-Poul Møller ogOle Olesen
Alle tre blev genvalgt.
Som suppleant blev Max Storm genvalgt.
Pkt.6b Valg af revisor: Ole Carlsen blev genvalgt.
Pkt.7 Fastlæggelse af kontingent Uændret.
Pkt.8 Fastlæggelse af indmeldelsesgebyr. Uændret
Pkt.9 Eventuelt. Der blev spurgt om det er muligt at få installeret en trappelift.undersøges ved ASC,af Ove.
Der vises interresse for fisketure til Odense å,dette tages med i kommende aktiviteter.
Afslutning v formanden.
                      .
Dirigent Ole Carlsen                                                                                                     Referent Ebbe kaae Nielsen
Ny Adelgade 7
5610 Assens
+4529464508

Så blev der pyntet op til jul

Tak for oppyntningen til Peter og Marianne.

Slået op af Max PetersenMandag den 26. november 2018

Privat politik for Assens sportsfiskerforening

Assens og Omegns Sportsfiskerforenings

 

Privatlivspolitik.

 

Assens og Omegns Sportsfiskerforenings (herefter benævnt AOS)  dataansvar.

 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser.  Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

 

AOS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger på de dataansvarlige.

 

Kontaktpersoner:  Poul Møller og Ole Chr. Olesen,

Tlf.: henholdsvis: 42601908 og 23866846

Adresser og mailadresser fremgår af foreningens hjemmeside: aos-assens.dk

 

Vi behandler følgende personoplysninger.

 

Medlemsoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og køn

 

Hvor indsamler vi oplysningerne fra:

Normalt får vi kun oplysningerne fra dig.

 

AOS’s formål med behandling af dine personoplysninger:

 

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer eller ydelser, du har bestilt
 • Administration af din relation til os

 

Samtykke.

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til andre formål, end dem, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysning om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet/den unge selv er i stand til at afgive på pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

 

Videregivelse af dine personoplysninger.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer eller andre til brug ved markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.

Vi opbevarer dine personoplysninger af praktiske og administrative hensyn i op til 1 (et) år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

 

Dine rettigheder.

 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til indsigelse
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til kontaktpersonerne, som fremgår øverst.

 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken.

AOS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Assens, den 19. nov. 2018

 

 

 

 

Forskel på laks og havørred, samt gydedragter.

Se på nedenstående link hvordan man afgør om det er nedfaldsfisk ,farvet fisk,eller blankfisk.

Vi opfordre til at sætte nedfaldsfisk og farvede fisk ud igen da de er af en meget dårlig kvalitet samt at de skal være med til at formere bestanden.

Julefrokost 10/12-2018 kl.18,30 i klublokalerner på Næsvej

Vi mødes kl.18,30 medbringende drikkevarer udover øl og vand.

Der serveres en lækker anretning med mange lækkerier .

Betaling til Ole Olesen på aftenen.

 

Pris kun 100.00 kr. da foreningen giver et tilskud til middagen.

 

Bindende tilmelding til Ebbe Kaae Nielsen på ebbekaaenielsen@gmail.com eller tlf.29464508 senest 30/11-2018

Elfiskeri i Puge mølleå

Elfiskeri Puge mølleå

Avisen tog med ud i åen for at finde ud af, hvad el-fiskeri er for noget sammen med Assens og Omegns Sportsfiskerforening og Fyns Laksefisk. 25 fine, gydemodne havørreder blev taget med hjem af en bestemt grund.

Aborg: De tre køer er trukket ned i markens vestligste hjørne. Med hoved og hals nysgerrigt strittende ud over det elektriske hegn, tygger de højlydt på dagens morgenmad, samtidig med at de vel også tygger lidt på, hvad det er for et besynderligt skue, der udspiller sig i åen lige foran dem.

– Så I det?

Jannick Mahlers øjne stråler, mens han griner højt, og gisper efter vejret. Med sigende bevægelser viser han, hvor hårdt hjertet banker i brystet på ham. Han har netop fanget det, der senere viser sig at være dagens største havørred. En smuk hunfisk på 76 centimeter og omkring de fire kilo. En fisk, som mange lystfiskere hellere end gerne vil brække, om ikke armen, så i hvert fald fiskestangen for at fange.

I et kort sekund frygtede Jannick Mahlers ellers, at fisken var smuttet fra ham. Netop som han skulle have den i nettet, slog den et hårdt slag med halen, og var på vej væk. Men efter en hurtig reaktion med nettet, kunne han triumferende række havørreden videre til de andre ved den lille båd. En anerkendende mumlen og et nærmest kollektivt lettelsens suk lød fra de omkringstående fiskere, der modsat Jannick Mahler i åen, havde deres på det tørre, og kunne følge slagets gang fra bredden.

Vi er taget med Assens og Omegns Sportsfiskerforening på el-fiskeri i Puge Mølle Å. 15 mænd i deres bedste alder, alle klædt i waders eller anden snusfornuftig påklædning, deltager mere eller mindre aktivt i fiskeriet. Nogle er blot med på en kigger og bidrager med muntre bemærkninger samt udpegning af eventuelle standpladser. Andre hjælper til med alt det praktiske, mens andre igen hopper i åen og hjælper mere direkte holdet fra Fyns Laksefisk med fiskeriet.

Dagen største havørred blev en flot hunfisk på 76 centimeter og omkring de fire kilo. Efter en tur til Elsesminde i Odense, kommer den hjem til Puge Mølle Å igen. Foto: Kim Rune

Dagen største havørred blev en flot hunfisk på 76 centimeter og omkring de fire kilo. Efter en tur til Elsesminde i Odense, kommer den hjem til Puge Mølle Å igen. Foto: Kim Rune

Ikke helt ufarligt

En enkelt kvinde er at finde i selskabet.

Det er Linda Bollerup, der er biolog og fiskemester hos Fyns Laksefisk.

– Vi er i gang med det årlige el-fiskeri i de fynske åer, og i dag er vi nået til Puge Mølle Å, hvor vi arbejder sammen med lystfiskerne i Assens, fortæller hun.

– El-fiskeriet er en smadder effektiv måde at fange dem på. Og meget skånsomt for fisken. Vi fanger dem, fordi vi skal have dem med til Odense, hvor vi stryger dem. Det vil sige, at vi tager æg og sæd fra dem, og laver derefter kunstig befrugtning. Det får vi så en masse nye fine små havørreder ud af.

– Vi låner egentlig bare fiskene, for dem vi fanger her, kommer hurtigt tilbage i naturen igen, tilføjer Linda Bollerup.

Selvom det er skånsomt for fisken, er det ikke helt ufarligt for fiskerne at deltage. Derfor indleder Linda Bollerup også hvert fiskeri med en orientering om sikkerheden og sørger for, at alt foregår forsvarligt, både for fisken og for fiskeren.

Det er derfor kun personer, der er uddannet i el-fiskeri, der må forestå selve fiskeriet. I øjeblikket er der ingen i Assens og Omegns Sportsfiskerforening, der har uddannelsen. Men de hjælper meget gerne til, og derfor stiller de med så mange mand denne morgen.

Fiskene bliver behandlet så skånsomt som muligt, og mange af dem bliver sat tilbage i åen igen med det samme. Som denne hunfisk, der ikke var helt klar til gydning endnu. Foto: Kim Rune

Fiskene bliver behandlet så skånsomt som muligt, og mange af dem bliver sat tilbage i åen igen med det samme. Som denne hunfisk, der ikke var helt klar til gydning endnu. Foto: Kim Rune

Stoppet af elektrisk hegn

Blandt dem er 78-årige Ebbe Kaae Nielsen.

Han er næstformand i foreningen og har været aktiv i mange år. Så han kunne vel egentlig med god samvittighed havde valgt sofaen, fremfor at tilbringe en dag i vand til livet på sådan en råkold mandag i november?

– Jamen, jeg bliver simpelthen bare så glad i hovedet, svarer han uden tøven på spørgsmålet om hvorfor.

– Det er sjovt at være med til at fange fiskene, og det er spændende at se, hvor mange fisk vore fiskevande bærer. Og så bliver jeg faktisk også glad ved tanken om, at den fisk jeg fanger, den har jeg måske selv været med til at skabe. For det er helt sikkert, at uden den store indsats som Fyns Laksefisk og de mange frivillige gør, ja så vil der måske snart ikke være fisk at fange, siger Ebbe Kaae Nielsen.

Han trækker de store sorte gummihandsker på igen og hopper tilbage i åen. Sammen med Linda Bollerup og hendes lærling, Jannick Mahler, fortsætter han jagten på de store gydemodne havørreder.

Efter en velfortjent forfriskning sætter de mange mænd på bredden sig også i bevægelse igen. Kun de tre køer, der ellers troligt har fulgt selskabet langs åen, bliver stående. Stoppet af et elektrisk hegn.

78-årige Ebbe Kaae Nielsen er næstformand for Assens og Omegns Sportsfiskerforening, og han er glad for den store opbakning til el-fiskeriet i klubben. Foto: Kim Rune

78-årige Ebbe Kaae Nielsen er næstformand for Assens og Omegns Sportsfiskerforening, og han er glad for den store opbakning til el-fiskeriet i klubben. Foto: Kim Rune

25 med hjem

Efter den meget tørre sommer lider Puge Mølle Å, sammen med de øvrige fynske åer og vandløb, stadig af lav vandstand. Men efter fire timers el-fiskeri kunne de gøre resultatet op:

25 fine, gydemodne havørreder blev taget med hjem til Fyns Laksefisk Elsesminde i Odense. Fordelt på 13 hunner og 12 hanfisk.

I alt fanger Fyns Laksefisk omkring 800 fisk på en sæson, og det giver en halv million små nye havørreder, kaldet smolt, der efter halvandet års ophold på Elsesminde er klar til udsætning. Sidste år blev der af dem sat 17.000 smolt ud ved Aborgs Minde og Puge Mølle Å.

Hver en fanget fisk bliver nøje registreret og ikke mindst kommenteret af et yderst kompetent panel af erfarne lystfiskere på bredden. Foto: Kim Rune

Hver en fanget fisk bliver nøje registreret og ikke mindst kommenteret af et yderst kompetent panel af erfarne lystfiskere på bredden. Foto: Kim Rune
Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune
Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune
Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune
Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune
Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

    Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

    Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

    Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

    Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

    Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

    Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

    Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

    Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

    Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Indkaldelse til generalforsamling i Aos

Assens & Omegns Sportsfiskerforening

Medlem af Danmarks Sportsfiskerforening

Forenings nr.: 514

www.aos-assens.dk

 

Indkaldelse til generalforsamling den 19.11.2018  Kl. 19.30

Det er igen blevet tid til afholdelse af generalforsamling i AOS, og du bedes derfor møde op i AOS’s klubhus, hvor vi  vil være vært med brød og kaffe.

Dagsorden.

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Kasserens beretning.

Vandplejudvalgets (VPU) beretning.

Indkomne skriftlige forslag.

Valg ifølge foreningen love.

Fastsættelse af kontingent.

Fastsættelse af indmeldelsesgebyr.

Eventuelt.

På valg er :

Henning Andersen

Ole Olesen

Poul Møller

Alle modtager genvalg.

Har du forslag til generalforsamlingen, skal det være skriftligt, og afleveret til formanden Ove Hansen senest den 12. november 2017.

Mail:  ove.r.hansen@hotmail.com

 

Bestyrelsen

 

 

Elfiskeri 2018

Kære medlem. Sæsonen er desværre snart slut i åen, men …. der skal nu – traditionen tro – elektrofiskes, så vi kan medvirke til at bestanden suppleres. Der elektrofiskes i år mandag den 5. nov. med start kl. 9:30 fra ‘Mindet’. Vi håber, at så mange medlemmer som muligt møder op til den hyggelige dag, hvor vi kan se de store fisk, det ikke lykkedes at fange med fiskestangen. Det plejer at være meget hyggeligt. OG 
vi mangler hjælpere, så hvis du vil være med at hjælpe, så kontakt lige Ebbe, der er ‘tovholder’ for hjælperne.

Knæk og bræk og på gensyn. Bestyrelsen

Indlæg fra Ole Temberg vedr.gydebanke luftning.

                                               ”Da ”Parnasset”skælvede”.

Det var søndag d.23.09.2018.

Der skulle spules gydebanker, opstrøms Langstedgyden. Bevæbnet til tænderne, bl.a. en spuler; bestående af en benzindreven, pumpe med ansug, der fordrede vand, det kunne det knibe lidt med, dog, der blev somme steder fundet lidt huller til ansuget; det afstedkom en virkningsfuld kraftig stråle, der kom ud af et rør anslået 10 – 15 cm i diameter, bevæbnet med en sådan ”bazooka” blæste vi næsten sedimentet væk blandt gydegruset; så brudesengen blev lagt til havørreden, når den forførisk møder op, i sin unikke brudedragt, med håbet om at møde en bejler, der som regel består af en hanfisk af samme størrelse, eller flere, der kan dog ske det, at der er en mindre hanfisk, der går under ”radaren” og gyder lidt sæd hen over hunnens rogn/æg, den går – ifølge en af koryfæerne udi fiskeriet, biolog: Steen Ulnits under pseudonymet: ”listepek”…..”hanrej” det er den viselig ikke, om sex, nej!  Ikke så slige tanker?

Vi var mødt 4 mand, deriblandt foreningens Næstformand, Ebbe, alias: foreningens ”Nestor”, som altid, ”fighter om en hals”. Derudover var der ”Peter allestedsnærværende” i fuld ornat……der medbragte spulepumpen, og diverse grebe, havekultivator, og slige ting.

Udover dette en ung mand ved navn Mads, der beredvilligt tog hjulbøren ved hornene lagde ”grimen” på utysket, hu hej gik det langs åen opstrøms på  ”Apostlenes” heste.

Vel ankommet til gydebankerne, blev der sat et par ”patroner” i magasinet, og ud kom vandet.  Ebbe kom med kommentaren – ”I skal grave dybt knægte!” konverteret  fra atletikkens verden;?

Det skal han ikke bestemme tænkte jeg, der må være en mere opportun vej – og dog? så randt det mig i hu,”det er ikke forbudt, at tænke sig om”. ”Jeg tænker, derfor er jeg”! Så en løsning var nær, jeg siger ikke hvordan. Efterfølgende har jeg efterset gydebankerne: ”Perfekt”!

Til almen orientering: Spulepumpen blev under transporten nedstrøms i vandløbet, placeret i hjulbøren.

Gydebankerne var så hårde, som beton, blandingsforhold: 1:4:7, som næsten var fuldhærdet, sveden piblede frem, ak ja, den trældom? Og så af egen fri vilje!

Pludselig stod den unge mand som forstenet, og kiggede ned i en pyt, ”en Gammarus,” lød det fra den unge mand, jeg replicerede ”Gammarus gammarus”, blev beleven korrigeret, ”jeg tror det er en Gammarus pulex”- tror jeg nok han sagde? Eller var det – ”amphipoda”? –  lige kræs for bækørreden.  Ak ja, man skal lære hele livet………Jeg citerer:  ”Man lærer ved at lide, til eftertanke tvinges trodsigt sind”. – Men jeg elsker stadig at lide!  Men mit selvbestaltede ”Parnas” skælvede.

Senere arriverede Ole El, en dybt tænkende fisker, der med stoisk ro, talte om mange interessante iagttagelser, ved vandløbet – lokalkendt.

Også foreningens Formand v/ Ove Hansen dukkede op med nogle fornødenheder.

Dagen ”’Ebbe´de” ud, vi kunne dog ikke helt undlade at besigtige de fra sidste år udlagte gydebanker; selvfølgelig på foranledning af Ebbe, de var tilsyneladende i god stand.

Det var en udsøgt fornøjelse at hilse på ovennævnte ungersvend, der med sin ungdommelige patos, belevenhed og passion for vandløbet/ vakte for mig, opsigt.  Og gæt så hvad han var………. Kandidat i Biologi, desværre ledig.  Nu vil jeg efter bedste evne –  forsøge – at medvirke til at han finder sig en praktikplads og som et – ”kuriosum” – , han kan også bruge et stykke værktøj.

Om lørdagen, var der 8 mand der deltog i tilsvarende opgave. Fra pålidelig kilder var der mødt følgende ”Grusbanden”: Lars Hansen, Mads. Fra foreningen: Peter Thomsen, Bruno Jost, Jes Jepsen, Knud Hansen, Ebbe kaae, og Primus for projektet: Henning Andersen, fra Vandplejeudvalget. Og som rosinen i pølseenden……….Ove Hansen med fornødenheder.

Undskyld hvis nogle er blevet forbigået, det må der kunne rådes bod på?

Primus motorer for projektet var:  Henning fra vores foreningens vandplejeudvalg, og Ebbe Kaae, som tidligere nævnt, og de frivillige: ”Grusbanden” der huserer i alle de fynske vandløb – det er en flok frivillige der i samarbejde med Vandpleje Fyn hjælper med at udlægge , og

renovere der bestående der bliver gjort et kæmpearbejde af disse frivillige, som er medvirkende til af habitaten bliver forbedret for vores elskede fisk.  En stor cadeau til samtlige. selvfølgelig var der givet ”grønt lys” fra de respektive lodsejere til projektet. Spulepumpen var udlånt af:  ”Odense laksefisk Elsesminde”.

Og så et lille appendiks: ”Næste gang, at du stolperer derudad langs kysten, eller vandløbet, sæt dig ned på den ”legemsdel” der står højest når du plukker jordbær”, og send den  arbejdssomme og generøse ”Grubande” en tanke.” Og selvfølgelig foreningens egne folk.

Det eneste der kommer af ingenting, er lommeuld?

Jeg vil personlig gerne stille op til, projektet næste gang, hvis jeg kan få den ”udsøgte” fornøjelse at betjene: ”spulepumpen”?

Skulle der været ”røget en finke af panden” i ovennævnte, skyldes det min an -masende alder.

Korrektion:  Der er lige anløbet noget nyt: det er Vandpleje Fyn der ejer spulepumpen, den er dog indlogeret på Fyns Laksefisk; den udlejes til de forskellige foreninger. En anden ting, det var ikke ”Grusbanden” der medvirkede ved ovennævnte det var: Mads, Lars Rix fra: Vandpleje Fyn.

Al dette Søren Knabes, belevne opmærksomhed. Hvad jeg venligst takker for.

Men nerven er stadig, en hyldest til Jørgen Brønlund, jeg er stadig i besiddelse af den: ”Indianske nerve”!!

Med venlig hilsen: Ole Balder Temberg.

Fisketur til Lagan i Sverige 09. – 12. september 2019 – 3 overnatninger.

Overnatning på vandrehjem hvor vi spiser morgenmad. Der er både tørre mulighed og fryser til rådighed. Vi sover i 2-3 mands værelser ,hvor der er toilet på værelserne og baderum på gangen. Morgenmad kl.ca. 7.00 hvorefter vi kører ud til vores fiskevand. Frokost spiser vi ved bredden, hvor der er borde og bænke.

 

Transport (vi deles ligeligt om benzin og bropenge),fiskekort, frokost, morgenmad, sengelinned samt overnatning, er altsammen includeret i en pris på ca. 2000 d. kr pr. person, alt afhængig af hvor mange vi kan være i hver bil.

Aftensmad spiser vi ude i byen. (egenbetaling)

Vi kører fra Assens kl.9.00 mandag morgen ,og ankommer til Lagen ca.kl.13.00 hvorefter vi besigtiger fiskevandet samt evt. køb af grej i grejbutik.

Hjemkomst torsdag aften kl. ca.21.00

Tilmelding til Poul Møller poultop@gmail.com

Nyhedsbrev fra Aos

Nyhedsbrev fra Aos

Tur til Varde å 6/10+20/10-2018

Mulighed for overnatning i Ole Olsens hus på Grødevej 61 Hodde.

Tilmelding til Ole på 23866846 samt nærmere oplysning om turen.

Tilmelding senest 1 uge før hver tur.

 

Generalforsamling 19/11-2018 i vores klublokaler Næsvej.

Indkaldelse udsendes senere.

 

Julefrokost afholdes 10/12-2018

 

Å præmiere ved slusen kl.8,00 19/1-2019

 

Mvh.

Bestyrelsen