Referat af generalforsamling 2018

Referat fra ordinær generalforsamling den 19-11-2018

Pkt.1
Formanden bød velkommen,valgt til dirigent blev Ole Carlsen.
Generalforsamlingen blev konstateret lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Til stemmetællere blev valgt: Peter Thomsen
                                               Bruno Joost
Til stede var 23 stemmeberettigede.
pkt. 2 Formanden afgav beretning,skriftlig beretning vedlægges referat.
Spørgsmål til beretningen;
Ole C. spørger om vi er med i udvikling af den nye lystfisker strategi?
fra best.svares,at vi er repræsenteret af Sportsfisker Forbundet,Hvørred Fyn med flere.
Beretningen godkendt.
pkt. 3 Kasserer Ole Olesen fremlægger regnskab som er revideret uden anledning til bemærkninger.
Foreningen består pt.af 68 medlemmer.
Spørgsmål til regnskabet: Brian foreslår at vi begynder og bruge af kapitalen.

Poul Skræp spørger om husleje tilskud fra kommunen er fast?
Ove kan oplyse at det er en fast aftale fra gl. tid.
Regnskabet godkendt.
pkt.4 Vandpleje, Henning gennemgik de aktiviteter/arbejder der er foretaget og noget er stadig igang.
Henning rettede en tak til medlemmerne for det store arbejde de havde lagt i åen.
 Spørgsmål fra Flemming S Til hvor selvforsynende åen er,blev der svaret at åen er selvforsynende,men der kan stadig findes plads til flere fisk.
pkt.5 Indkomne Forslag
2 forslag var indkommet rettidig. forslag 1 fra Ole T Ang. oplysning af havørredens foskellige stadier.Her blev det vedtaget at oprette dette på hjemmesiden.
forslag 2 vedrørende pensionist klubben,her valgte forslag stilleren at trække forslaget tilbage.
pkt.6  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer:Henning Andersen-Poul Møller ogOle Olesen
Alle tre blev genvalgt.
Som suppleant blev Max Storm genvalgt.
Pkt.6b Valg af revisor: Ole Carlsen blev genvalgt.
Pkt.7 Fastlæggelse af kontingent Uændret.
Pkt.8 Fastlæggelse af indmeldelsesgebyr. Uændret
Pkt.9 Eventuelt. Der blev spurgt om det er muligt at få installeret en trappelift.undersøges ved ASC,af Ove.
Der vises interresse for fisketure til Odense å,dette tages med i kommende aktiviteter.
Afslutning v formanden.
                      .
Dirigent Ole Carlsen                                                                                                     Referent Ebbe kaae Nielsen
Ny Adelgade 7
5610 Assens
+4529464508

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *