Nyhedsbrev 1. kvartal 2020

Mandag 13/1-2020 kl. 19,30

Debatmøde med Arne Kvist Rønnest , koordinator for det nye lystfiskercenter.Kom og hør nærmere om planerne og kom med input til kommunen.

Lørdag 18/1-2020 kl. 8,00 mødes vi ved slusen Aborgminde til å premierer.Der er efterfølgende suppe i klubhuset kl.12,30

Fredag 24/1-2020 kl. 8,00-15,00 Pilketur fra Bagenkop med enten Amigo eller Neptun.Klubben indkøber rundstykker ,så medbring selv kaffen. Bindende tilmelding til Poul Møller Mail:poultop@gmail.com eller på tlf.42601908 senest 13/1-2020 Pris 350,00 kr.

Præmie til største fisk

Lørdag 25/1-2020 kl. 8,00-15,00 Pilketur fra Bagenkop med enten Amigo eller Neptun.Klubben indkøber rundstykker ,så medbring selv kaffen. Bindende tilmelding til Poul Møller Mail:poultop@gmail.com eller på tlf.42601908 senest 13/1-2020.Pris 350,00 kr.

Mandag d.10/2-2020 Grejaktion

Grej auktionen er for klubbens medlemmer og afholdes i klublokalet.

  • Der kan sælges overflødig fiskegrej. Du får selv provenuet, men du skal erlægge 10 % i provision til klubben
  • Grejerne skal afleveres til klubben en uge før auktionen. Gerne med en mærkat med navn og minimumspris.
  • Ved auktionen sælges til højst bydende over minimumsprisen.
  • Grej, der ikke bliver solgt ved auktionen, kan efterfølgende doneres til klubben. Grejet vil blive søgt solgt på loppemarked ifm. Havnedagen

Mandag 24/2-2020 kl.19,00 Filmaften hvor klubben er vært ved kaffe og brød.

Lørdag 28/3-2020 kl.8,00.Kysttur til Weddelsborg hvor vi mødes ved indkørslen til avlsgården og slottet hvor vi så beslutter hvor vi vil fiske. Medtag evt.cykel.

Mandag d.27/4-2020 kl.18,00 tur til Børges put &take.Medbring selv kød til grillen som vil være tændt.

Lørdag d.16/5-2020 kl.ca. 8,00 tur til Bogø.Nærmere herom senere vedr. færgetiden.

Debat møde med Arne Kvist Rønnest Koordinator for det nye lystfiskercenter.mandag 13/1-2020 kl.19,30

Vi har fået en aftale med Arne ,som vil komme og orienterer os om det nye lystfiskercenter. Mødet foregår mandag d.13/1-2020 kl.19,30 i vores klublokaler eller i mødelokalerne i søsportscenteret

El fiskeri Puge Mølle å

 El – fiskeri Puge Mølle å, d.11.11. 2019

Ud over tovholderne var der mødt en lille håndfuld – kan kun tælle på fingrene –  interesserede op, for at overvære el-fiskeriet.

Der var et veldækket bord til de interesserede; det bestod af rundstykker og en enkelt til halsen – ja, jeg skriver en enkelt, der var ingen der gik under ’radaren’? og så, for nogle det faste: kaffen, ’’Sort som synden, og stærk som fanden selv”!

Som altid,  var det foreningens ’nestor’ der først hoppede i baljen/vandet, i nærkontakt med båden, derefter fulgte generatoren, generøst løftet af nogle, fra den til alle tider nærværende ’Prætorianer garde’.

Og så den fra Odense Laksefisk udsendte ’fiskemester Linda Bollerup Høegh, som ifølge min lommefilosofi, er yderst kompetent og udfylder sin ’opgave’ perfekt.           

Hun lagde sig straks i front, med elektroden, der viste sig også nogle fisk, alle kom op i karret i båden; karret som jævnlig blev tilsat frisk vand, af vandbærerne, der sled og slæbte som nogle heste, racerne var rigt repræsenteret, der var en enkelt ’pony’ imellem – ingen nævnt – ingen glemt, sveden stod dem om bringen.

Et kuriosum: ’ungersvenden´ gik lidt dybt og tog vand ind, Linda ’truede’ med at køre ham hjem, og hænge ham til tørre.

Men så lysnede det i øst, der var en herre der handlede pr. konduite med ordene, – ”jeg kan da tage den unge mand med hjem, og tilbyde ham noget tørt, og sågar Waders;” – som sagt så gjort. De vendte helskindet tilbage! Janick klædeligt klædt på; Og klar til at tilendebringe  ’Bråvallaslaget’,  plop…. sagde det og så var han atter i åen, – det var i overført betydning: ikke noget ’torskesmut, det var/er han al for begavet til.

Så til det tunge konkrete men vigtige: – der var tre ’pitstop’ undervejs, hvor Linda, sorterede fiskene i det i båden medbragte kar med stor faglig dygtighed.

De som var tjenlig til stryg, ”blev lynhurtigt” af beredne mænd = ”Prætorianer” garden, båret/løbet – her er tiden kostbar – i net op til den ventende bil med kar tilsat ilt, derefter senere kørt til Odense Laksefisk, hvor hun med velberådet hu, vil af stryge dem.

Resultatet af elektrofiskeriet: Totale antal = 73 stk. – heraf 45 genudsat bevæggrunde – gydet, eller ikke modne, eller tidligere stryget i Elsesminde sidstnævnte for at undgå indavl.

Følgende til Elsesminde: 17 hanner, den største: 61cm – 11 hunner, den største: 68 cm.

I parentes bemærket, der var en stor rognfyldt hun på 80 cm, der våndede sig ved at blive frataget sig sin virkelighed, og simulerede, så den blev generøst sat tilbage i sit rette element.

En anden ting DTU Aqua, har lavet nogle interessante undersøgelser, andragende udsætning af smolt; generelt viser  sig stor dødelighed, ved dem der er opdrættet: ”kunstigt”; det skyldes deres ’livscyklus’ dvs. de udsættes fra et beskyttet mileu, ud i den ”den store verden: hav og vandløb, skal også lære selv at finde føden.  Og så er der de store grumme prædatoer: skarv, måger, ol.. så ifølge de nævnte undersøgelser, er de første 3 uger meget risikofyldte. Det sågar også for fisk der nylig har gydt, dette skyldes deres fysiske tilstand.

Apropos gydebanker: Udlagt: 12 nov. 10 stk. nedstrøms broen ved Langstedgyden.

Og do: opstrøms 22-23.

Puge mølle å skulle ifølge udsagnene være selvproducerende så el-fiskeriet skulle alene være, for som Linda sagde, ”det er for at give det et yderligere boost”, som det så populært kaldes.

Så det mantra vores forening, har med at deltage i, at ligge gydebanker ud og vedligeholde disse, er nok det mest givende – eller om nogle vil – en vigtig faktor.

Appendiks: der er fanget nogle fisk –  der ifølge Finn Eriksen DTU qua er sølvkarusser i ’vores’ lille  ’udsøgte’ vandløb; – iflg., pålidelig kilde; alle taget i en ruse – Følgende:  sølvkarusse = den naturlige vildform, – guldfisk = den kulturelle – den bærer det latinske navn: – carassius auratus. 

Hvor de er kommet fra, udsat, eller fra et reservoir?  der har jo været megen vand, ak ja, nu står alle i kø med teorier.

”Den som tager sjov, for sjov og alvor alvorligt, har forstået begge dele dårligt”.

Skulle der i det ovennævnte være ’røget’, en finke af panden? Beklager

Ole Balder Temberg

Pilketur fra Bagenkop fredag d. 24 og lørdag d. 25 /1-2020

Pilketur fra Bagenkop med Neptun fredag 24/1-2020 samt lørdag 25/1-2020 kl.8,00.

Der gælder først til mølle princippet.Pris for turen 375,00kr som dækker rundstykke og turen.Medbring selv kaffe og anden drikkelse samt en god madpakke.Der er præmie for største fisk både fredag og lørdag.

Bindende tilmelding til Poul Møller på: poultop@gmail.com eller 42601908 senest 13/1-2020

Betaling af pilketur indsættes på konto 6858-0001002927 husk at skrive jeres navn ved betalingen.

n

Generalforsamling 1/11-2019

Referat fra ordinær generalforsamling den 18 nov kl. 1930.

Formanden bød velkommen og åbnede generalforsamlingen.

Pkt.1 Valg af dirigent,Ole Carlsen blev valgt,Generalforamlingen blev kendt lovlig lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.Til stemmetællere blev valgt.    Peter Thomsen og Max Storm.Der var 26 medlemmer med stemmeret.

Pkt.2 Formanden afgav  beretning. Beretningen godkendt,der vedlægges skriftlig beretning.

Pkt.3 Kassererens beretning. P.g.a. Ole Olesens fravær blev det reviderede regnskab fremlagt af Ole Carlsen.Regnskabet blev godkendt.

Pkt.4 Vandpleje. Henning gennemgik de forskellige arbejder der var udført i løbet af ,som blev sluttet af med elfiskeri den 11 nov.Ebbe redegjorde for resultatet af fiskeriet.

Total antal fisk 73 stk.af disse blev 45 stk.frasorteret og sendt tilbage i åen,resten 28 stk. fordelt på 17 hunner,den største på 61 cm.Tilbage var der 11 hanner den største på 68 cm.

Der var spørgsmål fra Erik Fogh om der skulle elfiskes mere i år.Til dette oplyse det at første runde er færdig ved udgangen af nov måned,hvorefter der tages stilling om der skal fiskes mere.

Pkt.5 Indkomne forslag. Ingen forslag modtaget.

Pkt.6 Valg af bestyrelses medlemmer og suppleant.På valg er Ove Hansen ogEbbe Kaae Nielsen.Ebbe genopstiller ikke.Foreslået til bestyrelsen blev Steffen Skov.Valgt blev Steffen.

Til suppleant blev Max Storm valgt.

Pkt.6b Valg af revisor,Valgt blev Ole Carlsen

Pkt 7 Fastlæggelse af kontingent. Uændret

Pkt.8 Fastlæggelse af indmeldelses gebyr. Uændret.

Pkt, 9 Eventuelt Formanden omtalte flere ønsker fra medlemmer om arrengementer,En dag med køb og salg af overskydende fiskegrej—evt.auktion.Forslag om loppemarked i forbindelse med Havnens Dag.

Ole Carlsen .Orienterer om oprettelse af Søredningstjeneste i Assens,hvortil der mangler medlemmer og hjælpere.

Preben Mørkhøj Spørger til placering af lystfiskecenter og om vi er involveret.Evt. invitere Rønnest til møde i klubben.

Formanden afslutter generalforsamlingen,takker for det store fremmøde.Takker Ebbe for arbejdet i bestyrelse og overrækker en gave.

Dirigent Ole Carlsen.                                                                    Referent Ebbe Kaae Nielsen.