El fiskeri Puge Mølle å

 El – fiskeri Puge Mølle å, d.11.11. 2019

Ud over tovholderne var der mødt en lille håndfuld – kan kun tælle på fingrene –  interesserede op, for at overvære el-fiskeriet.

Der var et veldækket bord til de interesserede; det bestod af rundstykker og en enkelt til halsen – ja, jeg skriver en enkelt, der var ingen der gik under ’radaren’? og så, for nogle det faste: kaffen, ’’Sort som synden, og stærk som fanden selv”!

Som altid,  var det foreningens ’nestor’ der først hoppede i baljen/vandet, i nærkontakt med båden, derefter fulgte generatoren, generøst løftet af nogle, fra den til alle tider nærværende ’Prætorianer garde’.

Og så den fra Odense Laksefisk udsendte ’fiskemester Linda Bollerup Høegh, som ifølge min lommefilosofi, er yderst kompetent og udfylder sin ’opgave’ perfekt.           

Hun lagde sig straks i front, med elektroden, der viste sig også nogle fisk, alle kom op i karret i båden; karret som jævnlig blev tilsat frisk vand, af vandbærerne, der sled og slæbte som nogle heste, racerne var rigt repræsenteret, der var en enkelt ’pony’ imellem – ingen nævnt – ingen glemt, sveden stod dem om bringen.

Et kuriosum: ’ungersvenden´ gik lidt dybt og tog vand ind, Linda ’truede’ med at køre ham hjem, og hænge ham til tørre.

Men så lysnede det i øst, der var en herre der handlede pr. konduite med ordene, – ”jeg kan da tage den unge mand med hjem, og tilbyde ham noget tørt, og sågar Waders;” – som sagt så gjort. De vendte helskindet tilbage! Janick klædeligt klædt på; Og klar til at tilendebringe  ’Bråvallaslaget’,  plop…. sagde det og så var han atter i åen, – det var i overført betydning: ikke noget ’torskesmut, det var/er han al for begavet til.

Så til det tunge konkrete men vigtige: – der var tre ’pitstop’ undervejs, hvor Linda, sorterede fiskene i det i båden medbragte kar med stor faglig dygtighed.

De som var tjenlig til stryg, ”blev lynhurtigt” af beredne mænd = ”Prætorianer” garden, båret/løbet – her er tiden kostbar – i net op til den ventende bil med kar tilsat ilt, derefter senere kørt til Odense Laksefisk, hvor hun med velberådet hu, vil af stryge dem.

Resultatet af elektrofiskeriet: Totale antal = 73 stk. – heraf 45 genudsat bevæggrunde – gydet, eller ikke modne, eller tidligere stryget i Elsesminde sidstnævnte for at undgå indavl.

Følgende til Elsesminde: 17 hanner, den største: 61cm – 11 hunner, den største: 68 cm.

I parentes bemærket, der var en stor rognfyldt hun på 80 cm, der våndede sig ved at blive frataget sig sin virkelighed, og simulerede, så den blev generøst sat tilbage i sit rette element.

En anden ting DTU Aqua, har lavet nogle interessante undersøgelser, andragende udsætning af smolt; generelt viser  sig stor dødelighed, ved dem der er opdrættet: ”kunstigt”; det skyldes deres ’livscyklus’ dvs. de udsættes fra et beskyttet mileu, ud i den ”den store verden: hav og vandløb, skal også lære selv at finde føden.  Og så er der de store grumme prædatoer: skarv, måger, ol.. så ifølge de nævnte undersøgelser, er de første 3 uger meget risikofyldte. Det sågar også for fisk der nylig har gydt, dette skyldes deres fysiske tilstand.

Apropos gydebanker: Udlagt: 12 nov. 10 stk. nedstrøms broen ved Langstedgyden.

Og do: opstrøms 22-23.

Puge mølle å skulle ifølge udsagnene være selvproducerende så el-fiskeriet skulle alene være, for som Linda sagde, ”det er for at give det et yderligere boost”, som det så populært kaldes.

Så det mantra vores forening, har med at deltage i, at ligge gydebanker ud og vedligeholde disse, er nok det mest givende – eller om nogle vil – en vigtig faktor.

Appendiks: der er fanget nogle fisk –  der ifølge Finn Eriksen DTU qua er sølvkarusser i ’vores’ lille  ’udsøgte’ vandløb; – iflg., pålidelig kilde; alle taget i en ruse – Følgende:  sølvkarusse = den naturlige vildform, – guldfisk = den kulturelle – den bærer det latinske navn: – carassius auratus. 

Hvor de er kommet fra, udsat, eller fra et reservoir?  der har jo været megen vand, ak ja, nu står alle i kø med teorier.

”Den som tager sjov, for sjov og alvor alvorligt, har forstået begge dele dårligt”.

Skulle der i det ovennævnte være ’røget’, en finke af panden? Beklager

Ole Balder Temberg

Pilketur fra Bagenkop fredag d. 24 og lørdag d. 25 /1-2020

Pilketur fra Bagenkop med Neptun fredag 24/1-2020 samt lørdag 25/1-2020 kl.8,00.

Der gælder først til mølle princippet.Pris for turen 375,00kr som dækker rundstykke og turen.Medbring selv kaffe og anden drikkelse samt en god madpakke.Der er præmie for største fisk både fredag og lørdag.

Bindende tilmelding til Poul Møller på: poultop@gmail.com eller 42601908 senest 13/1-2020

Betaling af pilketur indsættes på konto 6858-0001002927 husk at skrive jeres navn ved betalingen.

n

Generalforsamling 1/11-2019

Referat fra ordinær generalforsamling den 18 nov kl. 1930.

Formanden bød velkommen og åbnede generalforsamlingen.

Pkt.1 Valg af dirigent,Ole Carlsen blev valgt,Generalforamlingen blev kendt lovlig lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.Til stemmetællere blev valgt.    Peter Thomsen og Max Storm.Der var 26 medlemmer med stemmeret.

Pkt.2 Formanden afgav  beretning. Beretningen godkendt,der vedlægges skriftlig beretning.

Pkt.3 Kassererens beretning. P.g.a. Ole Olesens fravær blev det reviderede regnskab fremlagt af Ole Carlsen.Regnskabet blev godkendt.

Pkt.4 Vandpleje. Henning gennemgik de forskellige arbejder der var udført i løbet af ,som blev sluttet af med elfiskeri den 11 nov.Ebbe redegjorde for resultatet af fiskeriet.

Total antal fisk 73 stk.af disse blev 45 stk.frasorteret og sendt tilbage i åen,resten 28 stk. fordelt på 17 hunner,den største på 61 cm.Tilbage var der 11 hanner den største på 68 cm.

Der var spørgsmål fra Erik Fogh om der skulle elfiskes mere i år.Til dette oplyse det at første runde er færdig ved udgangen af nov måned,hvorefter der tages stilling om der skal fiskes mere.

Pkt.5 Indkomne forslag. Ingen forslag modtaget.

Pkt.6 Valg af bestyrelses medlemmer og suppleant.På valg er Ove Hansen ogEbbe Kaae Nielsen.Ebbe genopstiller ikke.Foreslået til bestyrelsen blev Steffen Skov.Valgt blev Steffen.

Til suppleant blev Max Storm valgt.

Pkt.6b Valg af revisor,Valgt blev Ole Carlsen

Pkt 7 Fastlæggelse af kontingent. Uændret

Pkt.8 Fastlæggelse af indmeldelses gebyr. Uændret.

Pkt, 9 Eventuelt Formanden omtalte flere ønsker fra medlemmer om arrengementer,En dag med køb og salg af overskydende fiskegrej—evt.auktion.Forslag om loppemarked i forbindelse med Havnens Dag.

Ole Carlsen .Orienterer om oprettelse af Søredningstjeneste i Assens,hvortil der mangler medlemmer og hjælpere.

Preben Mørkhøj Spørger til placering af lystfiskecenter og om vi er involveret.Evt. invitere Rønnest til møde i klubben.

Formanden afslutter generalforsamlingen,takker for det store fremmøde.Takker Ebbe for arbejdet i bestyrelse og overrækker en gave.

Dirigent Ole Carlsen.                                                                    Referent Ebbe Kaae Nielsen.