Nyhedsbrev 1. kvartal 2018

Nyhedsbrev 1.kvartal 2018

 

Å premierer 20/1-2018 hvor vi mødes ved slusen kl.8,00

 

Fluebinding mandag 15/1-2018 kl.19,00 ved Mikael Andersen

Fluebinding mandag 22/1-2018 kl.19,00 ved Mikael Andersen

Fluebinding mandag 29/1-2018 kl.19,00 ved Mikael Andersen

 

Gule ærter spisning og filmaften mandag 19/2-2018 kl. 18.30 

Pris 70,00 kr.pr.pers.

Betaling på konto 6858  0001002927 Senest 12/2-18

Tilmelding til: Ove Hansen på mail:ove.r.hansen@hotmail.com

Eller på tlf.30300648

 

Foredrag om fiskens biologi/udsætning/opdræt ved Linda Bollerup fiskemester/biolog mandag 26/2-2018

 

Pilketur lørdag 24/3-2018 Bagenkop/Spodsbjerg tilmelding til Poul Møller på 42601908 gerne på mail poultop@gmail.com senest 3/3-2018, men gerne snarest da det er først til mølle princip.

Betaling 350,00 kr til foreningens konto.Reg.6858-0001002927

 

Geddetur til mose ved Fangel lørdag 5/5-2018 tilmelding til: Ole Olesen mail:olecco45@gmail.com  Mobil.23866846

 

Laksetur til Varde å lørdag 26/5-2018

 

Pensionisternes og efterlønners frokostklub

Frokostkalender for 2018.xlsx revideret 17-12-2017

Er du pensionist kan du komme med i pensionisternes frokostklub som afholder frokostmøde kl . 12.00 den 1. tirsdag i hver måned .

På skift medtager man sild til alle mand samt en flaske snaps . Hvert medlem kommer så med det smørrebrød som man kan spise.

Folkepensionistklubben Frokostklub kalender

Øvrige oplysninger kan rettes til Ove Hansen ,Ebbe Kaae Nielsen, eller Poul Møller

Love og reglement vedtaget 20/11-2017

Assens & Omegns Sportsfiskerforening

Medlem af Danmarks Sportsfiskerforening

Forenings nr.: 514

www.aos-assens.dk

 Vedtægter for AOS:

 • 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Assens og Omegns Sportsfiskerforening (AOS).

Foreningens hjemsted er Assens Kommune.

Foreningens adresse er formandens privatadresse.

Foreningen er stiftet 14. juni 1972.

 • 2. Formål

Det er foreningens formål, gennem leje af fiskevand, at skaffe medlemmer adgang til at udøve sportsfiskeri – samt at ophjælpe og pleje fiskebestanden i foreningens vande. Det er desuden foreningens formål at virke for udbredelse af almindelig sportsfiskerkultur .

 • 3. Organisering

Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.

 • 4. Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. 1. Valg af dirigent

2 .Formanden aflægger beretning

 1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
 2. 4. Vandplejeudvalgets (VPU) beretning
 3. Indkomne forslag

6a. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

6b. Valg af revisorer

 1. Fastlæggelse af kontingent
 2. Fastlæggelse af indmeldelsesgebyr
 3. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det overfor formanden med angivelse af dagsordenen. Indvarsling til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved særskilt og skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indvarslingen skal angive dagsordnen. For medlemmer, som har accepteret og oplyst e-mailadresse til foreningen, anses udsendt e-mail som skriftlig meddelelse. Alle afgørelser på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes med simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden  senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Alle personvalg sker ved skriftlig afstemning, øvrige afstemninger efter dirigentens bestemmelse.

 • 5. Bestyrelse

På den ordinære generalforsamling vælges formand og kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer derefter sig selv  med næstformand, sekretær og VPU-formand. Bestyrelsen fordeler i øvrigt arbejdsopgaverne imellem sig. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan, efter behov, nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper.

Formandens og kassererens og øvrige bestyrelsesmedlemmers valgperiode er 2 år. På hver ordinær generalforsamling afgår skiftevis 1 og 2 bestyrelsesmedlemmer. Formand vælges i ulige år og kasserer i lige år. Generalforsamlingen vælger desuden, for 2 år,  2 revisorer, der afgår skiftevis, samt en bestyrelsessuppleant for 1 år.  Indtræder suppleanten på en bestyrelsespost, følges valgperioden for denne.

 • 6. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens, i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent eller et bestyrelsesmedlem begærer det. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en forhandlingsprotokol.

 • 7. Medlemsforhold

Alle, der vedkender sig foreningens formål, kan optages som medlemmer.

Bestyrelsen kan nægte at optage en ansøger indtil førstkommende generalforsamling, hvor ansøgningen behandles under punkt 5.

Bestyrelsen kan endvidere idømme karantæne. Bestyrelsen kan ligeledes ekskludere et medlem og skal på førstkommende generalforsamling redegøre for beslutningsgrundlaget.

Medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke leje fiskeret, der tilhører eller har tilhørt AOS eller anden forening under Danmarks Sportsfiskerforbund. Medlemmer må ej heller påtage sig bestyrelsesarbejde i anden sports-, lyst-, amatør- eller erhvervsfiskerorganisation uden bestyrelsens godkendelse.

 • 8. Kontingent

Årskontingent som p.t. er gældende fra 1/3 til efter følgende  år 28/29-feb.

Fastsættes hvert år på generalforsamlingen .
Gæstekort: Kr. 50,-
Børn ,der ikke er fyldt 15 år ,fisker gratis ifølge med et seniormedlem. Juniorer er medlemmer der endnu ikke er fyldt 18 år ved sæsonstart.

 

Kontingentet skal være betalt senest 1. februar. Ved for sen indbetaling skal betales fornyet indmeldelsesgebyr. Medlemsåret er fra 1-3 til og med 28/29-/2 efterfølgende år. Fiskeri i foreningens vande kun tilladt med gyldigt medlemskort.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst 2 måneders varsel.

 • 9. Reglement

 

Regler for fiskeri i foreningens vande og foreningens øvrige virke fastlægges af generalforsamlingen og nedskrives i et Reglement. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens vande indtil førstkommende generalforsamling.

 • 10. Økonomi

Foreningens likvide midler anbringes bedst muligt på konto i anerkendt pengeinstitut. Formanden og kassereren har, hver for sig, fuldmagt til denne konto. Regnskabet føres efter kontantprincippet.

Revisorerne reviderer og indstiller regnskabet til generalforsamlingen.

Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på andele af foreningens aktiver.

Foreningens regnskabsår går fra 1-11 til 31-10. Første gang, efter disse vedtægters vedtagelse, dog fra afslutningen af forrige regnskabsår til 31-10 2018.

 • 11. Tegningsregel

Foreningen tegnes af formanden eller af næstformand og et bestyrelsesmedlem i forening.

Ved køb og salg af fast ejendom og optagelse af lån dog af den samlede bestyrelse.

 • 12. Opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Danmarks Sportsfiskerforbund, til ophjælpning af fiskebestanden i de fynske vande.

 • 13. Ikrafttræden.

Disse love træder i kraft umiddelbart efter afslutningen af den ordinære generalforsamling  20 – 11. 2017.

Reglement for fiskeri i Assens og omegns sportsfiskerforenings vande.

Fiskeri er til enhver tid underlagt de offentlige fredningstider, dog med følgende særregler:

Puge Mølle Å:

Fra Mindet og hele Puge mølle å er fredet fra den 1. November.
og til første kommende lørdag efter den 16. Januar
Bækørreder er fredet hele året fra Puge Mølle gård og opstrøms.
Der må ikke fiskes med orm opstrøms Puge Mølle Gård
Brende Å er fredet fra 1. november til førstkommende lørdag efter 16. januar.

Total fredning af nedfaldsfisk i tiden 16. januar til 1. april.

Fiskeri med orm i Puge Mølle Å og Brende Å skal foregå med mindst krogstørrelse 2,0.

Mindste mål for Bækørred : 30 cm.
Mindste mål for Havørred : 40 cm.
Mindste mål for Gedder : 60 cm.

Der må højest hjemtages 3 ørreder om ugen.

Ørrederne skal landes med knude frit net, og de må kun berøres med våde hænder.

Børn ,der ikke er fyldt 15 år ,fisker gratis ifølge med et seniormedlem. Juniorer er medlemmer der ikke er fyldt 18 år ved sæsonstart.

Hvert medlem kan købe gæstekort. Et gæstekort er gældende for én person i én dag, og er kun gyldigt ifølge med et medlem. Det skal medbringes under fiskeriet. Pris på gæstekort fastsættes på den årlige generalforsamling.

Vedtaget   20 -11. 2017     Dirigent: Ole Carlsen

Guidet tur til Puge mølleå af Ole Balder Temberg

Guidet tur langs Puge Mølle Å
Som aftalt ved Pensionisternes Frokostklubs ”Symposium” d.3.10.
Mødtes Ebbe og jeg, ved Langstedgyden d.24.10. kl.14.00, det viste sig, at der også befandt sig en tredie mand, ved navn: Erling, der viste sig, også, at være fra Glamsbjerg i fuld, ”ornat ” mindre kan ikke gøre det, vi i selvsamme, hvordan definerer man så det? I denne situation ved jeg det godt: ”Alt er en højtids dag”

Vejret viste sig som altid fra det suspekte hjørne, som gør det så interessant. Regndråberne var ikke større, end, ”tobak for en skilling”. Vi startede med at besigtige åen fra broen, dårligt havde vi ”besteget denne” – terrainet stiger lidt.
Da der ud af disen kom en ”knallert”, altså et køretøj! som lagde til ”kaj” ført af en dame, hun havde været ude for en kedelig episode; der var en bilist der havde påkørt en kronhjort, kronhjort eller ej? Han var bare kørt videre, ”Har du nået at få nummeret på bilen?” spurgte jeg ”flegmatisk”, ”Ja” replicerede hun, ”han sidder herinde,” og rev ned i lynlåsen, nej, tænkte jeg nu blotlægger hun sine ”Scud missiler”som han i sin tid sagde: Jens Jørgen Thorsen, altså et par attributter af en vis størrelse, -omtalte kan uddybes nærmere.
Hun havde taget ham på sin mobil; efterfølgende ringet til dyrenes beskyttelse: 1812, ellers, ved ramt vildt, afsæt et mærke af en art, hvis der skal sættes en schweizhund på sporet; det er så ringe ulejlighed! Så har de noget at spore efter.
Nå nu til selve turen: Ebbe lagde sig i front nedstrøms åen, i en jævn kadence, alt er relativt, måske af taktiske grunde? Der skal aldrig lægges for hårdt ud, det siger erfaringen mig, og sikkert også Ebbe? Snart nåede vi den første Gydebanke, nylig udlagt, Ebbe gik ud i åen, ikke på selve gydebanken, ud fra devisen, ”At turde, er at miste fodfæste et øjeblik, ikke at turde, er at miste sig selv; ” alt imens at han forklarede ”de” tilstedeværende om selve gydningen, noget nær en ”doktordisputats”;
Antallet af de nylagte gydebanker, er, som jeg forstod det: otte, hvor han selvfølgelig deltog, det er jo at betragte som hans ”børnebørn” måske noget af en tilsnigelse fra min side? Sagt på en anden måde: med den største veneration for vandløbets indvånere.
På vejen tilbage tog regnen til. ”Nu kan vi da få testet vores ”højtidsdragt,” sagde han frejdigt Erling, ak ja, jeg siger ikke noget, det alskens: Gore – Tex? Kan det holde til en dagregn?

Ebbe havde tydeligvis tentaklerne ude, ”der er en frø,” sagde han, jeg prøvede det ene ”øje” ”en butsnudet,” sagde jeg, dette pr. konduite, det er ellers en fodrodsknogle der endegyldigt kan klare det – og dog? Når fagfolk kommer til? I øvrigt en dejlig dag, nu venter vi lige på Ebbes, ”doktorgrad”, om den er nært forestående?

I ovenstående kan forekomme et ”promiskuøst” forhold til ordvalget, det skyldes udelukkende min fremskredne alder.

Her en tak til Ebbe, for en interessant tur.

Samtidig vil jeg sende en tak til den: ”Gamle Garde”, for en venlig modtagelse, som nyt medlem.
Knæk og bræk, Ole Balder Temberg.

Hermed indkaldes til generalforsamling i Assens søsportscenter mandag.20/11-2017 kl.19,30

Assens & Omegns Sportsfiskerforening
Medlem af Danmarks Sportsfiskerforening
Forenings nr.: 514
www.aos-assens.dk

Indkaldelse til generalforsamling den 20.11.2017 kl. 19.30
Det er igen blevet tid til afholdelse af generalforsamling i AOS, og du bedes derfor møde op i AOS’s klubhus, hvor vi være vært med brød og kaffe.
Valg af dirigent
Formandens beretning
Kasserens beretning
Vandplejudvalgets (VPU) beretning
Indkomne skriftlige forslag
Valg ifølge foreningen love
Fastsættelse af kontingent
Fastsættelse af indmeldelsesgebyr
Eventuelt

På valg udover formand er Ebbe Kaae Nielsen
Alle modtager genvalg.

 

Har du forslag til generalforsamlingen, skal det være skriftligt, og afleveret til formanden Ove Hansen senest den 12. november 2017.
Mail: ove.r.hansen@hotmail.com

Bestyrelsen

 

Havørred.com – Værktøj til visning af fredningsbælter i Danmark – Til alle sportsfiskere og lystfiskere. Udregn havørredens konditionsfaktor.

Kilde: Havørred.com – Værktøj til visning af fredningsbælter i Danmark – Til alle sportsfiskere og lystfiskere. Udregn havørredens konditionsfaktor.

Nyhedsbrev 4 kvartal 2017

Fællestur 14/10 hvor vi mødes ved klubben kl.7,00 for at aftale hvor vi tager hen alt efter vind og vejr.

Generalforsamling 20/11-2017 kl. 19,00 i søsportscentret nærmere herom senere.

Julefrokost mandag d.11/12-2017 kl.18,30 i klubben.Tilmelding herom senere.

Å premiere lørdag d.20/1-2018 kl. 8,00 ,vi mødes ved slusen .