Pensionisternes frokostklub

Er du pensionist kan du komme med i pensionisternes frokostklub som afholder frokostmøde kl . 12.00 den 1. tirsdag i hver måned .

På skift medtager man sild til alle mand samt en flaske snaps . Hvert medlem kommer så med det smørrebrød som man kan spise.

Hvis man er forhindret i at møde når man er sat på listen,  aftaler man at bytte indbyrdes med en anden person,således at der altid er 3 personer om en frokost. Listen ligger fast af praktiske grunde.

Øvrige oplysninger kan rettes til Ove Hansen ,Ebbe Kaae Nielsen,  eller Poul Møller

Gæstekort

Gæstekort

Hvert medlem kan købe gæstekort.
Et gæstekort er gældende for én person i én dag, og er kun gyldigt ifølge med et medlem.
Det skal medbringes under fiskeriet.
Pris på gæstekort fastsættes på den årlige generalforsamling.
Køb af gæstekort  gøres ved  at indsætte 50,00 kr på konto
nr.6858-0001002927 og udskrive kvittering med angivelse af navn og fiskedag. Kvitteringen medbringes ved fiskeri som bevis på betalt.

Kontingent

Kontingent for 2019
Årskontingent som er som gældende fra 1/1—31/12 fastsættes hvert år på generalforsamlingen for
Senior 750,00 kr.
Junior 250,00 kr.
Når du er medlem har du også fiskeret til Odense å, da vi er medlem af Odense å sammenslutningen.

Hvis du også er medlem af en anden forening under Danmarks Sportsfiskerforbund, skal du ikke betale dobbelt medlemskab til forbundet, så du får som senior 395 kr tilbagebetalt fra forbundet sidst på året, dette kræver dog at vi har dit kontonummer til en bank , da der ikke findes check mere.

Du får Sportsfiskeren tilsendt 7 gange årligt og adgang til en række medlemsfordele som følge af det medlemsskab af Dansk Sportsfiskerforbund,
Familiekontigent 1130,00 kr.
Indmeldelsesgebyr Kr. 50,-
Børn,der ikke er fyldt 15, fisker gratis ifølge med et seniormedlem. Juniorer er medlemmer under 18 år.

Info om Assens omegns sportsfiskerforening

Assens og Omegns Sportsfiskerforening
Assens Søsportscenter
Næsvej 30 5610 Assens. 1 sal

Foreningen har pt. ca. 80 medlemmer,
der er klubaften hver mandag kl. 19. til 22.
Vi har fiskeret i Puge mølle å, Brende å og er med i Odense å sammenslutningen, hvor der er rigtig meget fiskevand.
Største havørred i Puge mølle å til dato, vejer 7,95 kg.
Spørgsmål om foreningen stilles til kasseren på
tlf.: 23866846 eller olecco45@gmail.com

Husk fangstrapport på fisk der er fanget i Odense å sammenslutningen på deres hjemmeside.

Bestyrelse

Formand

Ove Hansen Ved Grotten 17, 5610 Assens

Mail:  ove.r.hansen@hotmail.com

Tlf. 30300648

 

Næstformand

Ebbe Kaae Nielsen Ny Adelgade 7,5610 Assens

Mail: ebbekaaenielsen@gmail.com

Tlf.29464508

 

Kasserer

Ole Christian Olesen Præstevænget 14,5610 Assens

Mail: olecco45@gmail.com

Tlf.23866846

 

Vandpleje udvalg

Henning Andersen Fjellerupvej 83, 5560 Årup

Mail:anettehave@outlook.dk

Tlf.23261691

Webmaster

Poul Møller Nørrevænget 5 a,5610 Assens

Mail: poultop@gmail.com

Tlf.42601908

 

 

Regler for brug af klubbåde

Assens 19/6-2016
Hvis man ønsker at benytte klubbådene skal man skrive navn, adresse, mobilnummer,samt medlemsnummer og hvor turen går hen, i logbogen som ligger i værkstedet. Ligeledes sendes en mail med disse oplysninger til poultop@gmail.com.Reservation af bådene så kontakt et bestyrelsesmedlem.Bådene kan kun lånes fra dag til dag og ikke over længere perioder,med mindre man har en klar aftale med bestyrelsen.Tanken fyldes op efter hver tur. Motoren skylles med ferskvand.

Til orientering kan man bruge klubbens båd  ved at overholde følgende regler. For en gang skyld kan vi give et konkret svar, idet det fremgår af ”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel IV, Udstyr, af 1. oktober 2006”, under punktet ”Ejerens, førerens og de ombordværendes pligter.” Jeg citerer: ” Forholdene for fritidsfartøjer adskiller sig normalt på forskellig vis fra forholdene for handels- og fiskeriflåden, hvilket kan medføre, at muligheden for at lægge et egentligt ansvar hos rederen/ejeren svækkes. Som eksempel kan nævnes de lystfiskeriforeninger, der stiller både til rådighed for deres medlemmer, og hvor bådene er placeret ved forskellige anløbssteder. Her vil det ikke være praktisk muligt for bestyrelsen eller andre at sikre, at der er redningsveste til stede, f.eks. fordi der ikke er mulighed for forsvarlig opbevaring af vestene i aflåselige bådehuse. En forening kan her opfylde sin forpligtelse ved at instruere sine medlemmer om, at de selv skal medbringe redningsvest, når de vil anvende foreningens både. Ansvaret for, at der findes redningsveste om bord, vil i sådanne tilfælde alene ligge hos føreren af fartøjet.
Side 2 af 2Enhver fører af et fartøj er skibsfører i sølovens forstand og har i alle tilfælde pligt til at sørge for, at der er redningsveste til alle om bord. Et fartøj må ikke afsejle, før redningsveste i korrekt størrelse til alle er til stede. Redningsveste medbragt af de øvrige ombordværende indgår naturligvis i fartøjets øjeblikkelige beholdning af redningsveste.” Bemærk, at svaret vedrører fritidsfartøjer, hvor udlån sker til medlemmer.

Med venlig hilsen Assens sportsfiskerforenings bestyrelse.