Generalforsamling referat 2020

For Assens og omegns Sportsfiskerforening

Afholdt 7. juni 2021

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Kassernes beretning
  • Vandpleje udvalgets (VPU) beretning
  • Indkomne skriftlige forslag
  • Valg ifølge foreningen love
  • Fastsættelse af kontingent
  • Fastsættelse af indmeldelsesgebyr
  • Eventuelt

På valg er :

Henning Andersen

Poul Møller(modtager ikke genvalg)

Referat:

Ca. 25 medlemmer var mødt op til generalforsamling som blev afholdt i det store mødelokale pga. corona.

Generalforsamlingen indledes med 2 minutters stilhed til ære for afdøde Ole Carlsen

Ad 1: Ebbe Kaae Nielsen valgt som dirigent

Ad 2: Ove Hansen orienterede om aktiviteterne i 2020

Ad 3: Ole Olsen gennemgik regnskabet for 2020. Bemærk at kontingent til Danmarks sportsfiskerforbund er stiger med 2800 kr. i 2021.

Regnskabet enstemmig godkendt.

Ad 4: Henning orienterede om VP’s aktiviteter. Puge mølle å er i god stand. Der har været elfisket 2 gange med en god fangst. Et enkelt sted skal et sving sikres med sten.

Ad 5: Ingen forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Ad 6: Jens valgt som afløsning for Poul. Vi takker Poul for hans store arbejde. Ole og Henning blev genvalgt.

Preben valgt som revisor til afløsning af Ole Carlsen.

Ad 7: Uændret kontingent

Ad 8: Uændret indmeldelse gebyr

Ad 9: Poul orienterede om planerne for Aborgminde. Der blev udtrykt ønske om Pilkertur i weekenden. Evt. tul til det Gule rev. Debat om træplader og pokaler – bestyrelsen drøfter dette ved næste møde.

Bestyrelsen har kontinueret sig med:

Ove Hansen: formand

Ole Olsen: kasserer

Steffen: Næstformand og hjemmeside ansvarlig

Henning Andersen: Vandpleje

Jens Andreasen : Bestyrelsesmedlem Referant: Steffen Skov, juni 2021

Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling i aos den 20-11-17
Formanden bød velkommen og roste det pæne fremmøde.
pkt.1  valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Ole Carlsen som blev valgt,Ole gennemgik regler for indkaldelse og fik generalforsamlingen erklæret lovlig.
Der blev valgt 2 stemme tællere- Max og Brian.
pkt.2 formandens beretning.
Sidste generalforsamling blev afholdt d. 21-11-16 der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder i løbet af året.deltaget i møder med Vandpleje Fyn og med grusbanden.
Se iøvrigt bilag fra formanden.
Spørgsmål til beretningen,Flemming spurgte hvad der var blevet af jollen fra Sønderby sø,hvilket Ove redegjorde for
Beretningen godkendt.
pkt.3  Kasseren fremlægger regnskab.
Ole Olesen fremlægger og gennemgår regnskab der går fra d. 17-11-16 til 1-11-17. Der er pt.74 medlemmer.
Spørgsmål til regnskabet,Erik F spurgte hvad klubben fik for beløbet til Vandpleje Fyn,flere fra bestyrelsen besvarede dette.
Regnskabet blev godkendt.
pkt.4   Vandplejeudvalgets beretning.
Henning gennemgik de aktiviteter der var foregået i løbet af året.
pkt.5   indkomne forslag.
1 forslag fra bestyrelsen ang.tilpasning af eksisterende vedtægter.
Dirigenten gennemgår forslaget og samtlige pkt. blev godkendt.Hermed er de nye vedtægter gældende fra den 20-11-17
pkt.6a   valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg er Ove og helstEbbe,begge blev genvalgt.
Suppleant, her blev Max genvalgt.
pkt.6b   valg af revisor,genvalg til Ole Carlsen
pkt.7   fastlæggelse af kontingent,ingen ændringer.
pkt.8   fastsættelse af indmeldelsesgebyr,ingen ændringer.
pkt.9   eventuelt.
Det blev påtalt ,at arrangementer helst skal ligge i weekenden så flest mulige kan deltage.Dette tog bestyrelsen til efterretning.
Dirigent.Ole Carlsen                                       Referent.Ebbe Kaae Nielsen