Generalforsamling 1/11-2019

Referat fra ordinær generalforsamling den 18 nov kl. 1930.

Formanden bød velkommen og åbnede generalforsamlingen.

Pkt.1 Valg af dirigent,Ole Carlsen blev valgt,Generalforamlingen blev kendt lovlig lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.Til stemmetællere blev valgt.    Peter Thomsen og Max Storm.Der var 26 medlemmer med stemmeret.

Pkt.2 Formanden afgav  beretning. Beretningen godkendt,der vedlægges skriftlig beretning.

Pkt.3 Kassererens beretning. P.g.a. Ole Olesens fravær blev det reviderede regnskab fremlagt af Ole Carlsen.Regnskabet blev godkendt.

Pkt.4 Vandpleje. Henning gennemgik de forskellige arbejder der var udført i løbet af ,som blev sluttet af med elfiskeri den 11 nov.Ebbe redegjorde for resultatet af fiskeriet.

Total antal fisk 73 stk.af disse blev 45 stk.frasorteret og sendt tilbage i åen,resten 28 stk. fordelt på 17 hunner,den største på 61 cm.Tilbage var der 11 hanner den største på 68 cm.

Der var spørgsmål fra Erik Fogh om der skulle elfiskes mere i år.Til dette oplyse det at første runde er færdig ved udgangen af nov måned,hvorefter der tages stilling om der skal fiskes mere.

Pkt.5 Indkomne forslag. Ingen forslag modtaget.

Pkt.6 Valg af bestyrelses medlemmer og suppleant.På valg er Ove Hansen ogEbbe Kaae Nielsen.Ebbe genopstiller ikke.Foreslået til bestyrelsen blev Steffen Skov.Valgt blev Steffen.

Til suppleant blev Max Storm valgt.

Pkt.6b Valg af revisor,Valgt blev Ole Carlsen

Pkt 7 Fastlæggelse af kontingent. Uændret

Pkt.8 Fastlæggelse af indmeldelses gebyr. Uændret.

Pkt, 9 Eventuelt Formanden omtalte flere ønsker fra medlemmer om arrengementer,En dag med køb og salg af overskydende fiskegrej—evt.auktion.Forslag om loppemarked i forbindelse med Havnens Dag.

Ole Carlsen .Orienterer om oprettelse af Søredningstjeneste i Assens,hvortil der mangler medlemmer og hjælpere.

Preben Mørkhøj Spørger til placering af lystfiskecenter og om vi er involveret.Evt. invitere Rønnest til møde i klubben.

Formanden afslutter generalforsamlingen,takker for det store fremmøde.Takker Ebbe for arbejdet i bestyrelse og overrækker en gave.

Dirigent Ole Carlsen.                                                                    Referent Ebbe Kaae Nielsen.

Referat af generalforsamling 2018

Referat fra ordinær generalforsamling den 19-11-2018

Pkt.1
Formanden bød velkommen,valgt til dirigent blev Ole Carlsen.
Generalforsamlingen blev konstateret lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Til stemmetællere blev valgt: Peter Thomsen
                                               Bruno Joost
Til stede var 23 stemmeberettigede.
pkt. 2 Formanden afgav beretning,skriftlig beretning vedlægges referat.
Spørgsmål til beretningen;
Ole C. spørger om vi er med i udvikling af den nye lystfisker strategi?
fra best.svares,at vi er repræsenteret af Sportsfisker Forbundet,Hvørred Fyn med flere.
Beretningen godkendt.
pkt. 3 Kasserer Ole Olesen fremlægger regnskab som er revideret uden anledning til bemærkninger.
Foreningen består pt.af 68 medlemmer.
Spørgsmål til regnskabet: Brian foreslår at vi begynder og bruge af kapitalen.

Poul Skræp spørger om husleje tilskud fra kommunen er fast?
Ove kan oplyse at det er en fast aftale fra gl. tid.
Regnskabet godkendt.
pkt.4 Vandpleje, Henning gennemgik de aktiviteter/arbejder der er foretaget og noget er stadig igang.
Henning rettede en tak til medlemmerne for det store arbejde de havde lagt i åen.
 Spørgsmål fra Flemming S Til hvor selvforsynende åen er,blev der svaret at åen er selvforsynende,men der kan stadig findes plads til flere fisk.
pkt.5 Indkomne Forslag
2 forslag var indkommet rettidig. forslag 1 fra Ole T Ang. oplysning af havørredens foskellige stadier.Her blev det vedtaget at oprette dette på hjemmesiden.
forslag 2 vedrørende pensionist klubben,her valgte forslag stilleren at trække forslaget tilbage.
pkt.6  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer:Henning Andersen-Poul Møller ogOle Olesen
Alle tre blev genvalgt.
Som suppleant blev Max Storm genvalgt.
Pkt.6b Valg af revisor: Ole Carlsen blev genvalgt.
Pkt.7 Fastlæggelse af kontingent Uændret.
Pkt.8 Fastlæggelse af indmeldelsesgebyr. Uændret
Pkt.9 Eventuelt. Der blev spurgt om det er muligt at få installeret en trappelift.undersøges ved ASC,af Ove.
Der vises interresse for fisketure til Odense å,dette tages med i kommende aktiviteter.
Afslutning v formanden.
                      .
Dirigent Ole Carlsen                                                                                                     Referent Ebbe kaae Nielsen
Ny Adelgade 7
5610 Assens
+4529464508

Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling i aos den 20-11-17
Formanden bød velkommen og roste det pæne fremmøde.
pkt.1  valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Ole Carlsen som blev valgt,Ole gennemgik regler for indkaldelse og fik generalforsamlingen erklæret lovlig.
Der blev valgt 2 stemme tællere- Max og Brian.
pkt.2 formandens beretning.
Sidste generalforsamling blev afholdt d. 21-11-16 der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder i løbet af året.deltaget i møder med Vandpleje Fyn og med grusbanden.
Se iøvrigt bilag fra formanden.
Spørgsmål til beretningen,Flemming spurgte hvad der var blevet af jollen fra Sønderby sø,hvilket Ove redegjorde for
Beretningen godkendt.
pkt.3  Kasseren fremlægger regnskab.
Ole Olesen fremlægger og gennemgår regnskab der går fra d. 17-11-16 til 1-11-17. Der er pt.74 medlemmer.
Spørgsmål til regnskabet,Erik F spurgte hvad klubben fik for beløbet til Vandpleje Fyn,flere fra bestyrelsen besvarede dette.
Regnskabet blev godkendt.
pkt.4   Vandplejeudvalgets beretning.
Henning gennemgik de aktiviteter der var foregået i løbet af året.
pkt.5   indkomne forslag.
1 forslag fra bestyrelsen ang.tilpasning af eksisterende vedtægter.
Dirigenten gennemgår forslaget og samtlige pkt. blev godkendt.Hermed er de nye vedtægter gældende fra den 20-11-17
pkt.6a   valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg er Ove og helstEbbe,begge blev genvalgt.
Suppleant, her blev Max genvalgt.
pkt.6b   valg af revisor,genvalg til Ole Carlsen
pkt.7   fastlæggelse af kontingent,ingen ændringer.
pkt.8   fastsættelse af indmeldelsesgebyr,ingen ændringer.
pkt.9   eventuelt.
Det blev påtalt ,at arrangementer helst skal ligge i weekenden så flest mulige kan deltage.Dette tog bestyrelsen til efterretning.
Dirigent.Ole Carlsen                                       Referent.Ebbe Kaae Nielsen

Love og reglement vedtaget 20/11-2017

Assens & Omegns Sportsfiskerforening

Medlem af Danmarks Sportsfiskerforening

Forenings nr.: 514

www.aos-assens.dk

 Vedtægter for AOS:

 • 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Assens og Omegns Sportsfiskerforening (AOS).

Foreningens hjemsted er Assens Kommune.

Foreningens adresse er formandens privatadresse.

Foreningen er stiftet 14. juni 1972.

 • 2. Formål

Det er foreningens formål, gennem leje af fiskevand, at skaffe medlemmer adgang til at udøve sportsfiskeri – samt at ophjælpe og pleje fiskebestanden i foreningens vande. Det er desuden foreningens formål at virke for udbredelse af almindelig sportsfiskerkultur .

 • 3. Organisering

Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.

 • 4. Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. 1. Valg af dirigent

2 .Formanden aflægger beretning

 1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
 2. 4. Vandplejeudvalgets (VPU) beretning
 3. Indkomne forslag

6a. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

6b. Valg af revisorer

 1. Fastlæggelse af kontingent
 2. Fastlæggelse af indmeldelsesgebyr
 3. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det overfor formanden med angivelse af dagsordenen. Indvarsling til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved særskilt og skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indvarslingen skal angive dagsordnen. For medlemmer, som har accepteret og oplyst e-mailadresse til foreningen, anses udsendt e-mail som skriftlig meddelelse. Alle afgørelser på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes med simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden  senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Alle personvalg sker ved skriftlig afstemning, øvrige afstemninger efter dirigentens bestemmelse.

 • 5. Bestyrelse

På den ordinære generalforsamling vælges formand og kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer derefter sig selv  med næstformand, sekretær og VPU-formand. Bestyrelsen fordeler i øvrigt arbejdsopgaverne imellem sig. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan, efter behov, nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper.

Formandens og kassererens og øvrige bestyrelsesmedlemmers valgperiode er 2 år. På hver ordinær generalforsamling afgår skiftevis 1 og 2 bestyrelsesmedlemmer. Formand vælges i ulige år og kasserer i lige år. Generalforsamlingen vælger desuden, for 2 år,  2 revisorer, der afgår skiftevis, samt en bestyrelsessuppleant for 1 år.  Indtræder suppleanten på en bestyrelsespost, følges valgperioden for denne.

 • 6. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens, i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent eller et bestyrelsesmedlem begærer det. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en forhandlingsprotokol.

 • 7. Medlemsforhold

Alle, der vedkender sig foreningens formål, kan optages som medlemmer.

Bestyrelsen kan nægte at optage en ansøger indtil førstkommende generalforsamling, hvor ansøgningen behandles under punkt 5.

Bestyrelsen kan endvidere idømme karantæne. Bestyrelsen kan ligeledes ekskludere et medlem og skal på førstkommende generalforsamling redegøre for beslutningsgrundlaget.

Medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke leje fiskeret, der tilhører eller har tilhørt AOS eller anden forening under Danmarks Sportsfiskerforbund. Medlemmer må ej heller påtage sig bestyrelsesarbejde i anden sports-, lyst-, amatør- eller erhvervsfiskerorganisation uden bestyrelsens godkendelse.

 • 8. Kontingent

Årskontingent som p.t. er gældende fra 1/3 til efter følgende  år 28/29-feb.

Fastsættes hvert år på generalforsamlingen .
Gæstekort: Kr. 50,-
Børn ,der ikke er fyldt 15 år ,fisker gratis ifølge med et seniormedlem. Juniorer er medlemmer der endnu ikke er fyldt 18 år ved sæsonstart.

 

Kontingentet skal være betalt senest 1. februar. Ved for sen indbetaling skal betales fornyet indmeldelsesgebyr. Medlemsåret er fra 1-3 til og med 28/29-/2 efterfølgende år. Fiskeri i foreningens vande kun tilladt med gyldigt medlemskort.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst 2 måneders varsel.

 • 9. Reglement

 

Regler for fiskeri i foreningens vande og foreningens øvrige virke fastlægges af generalforsamlingen og nedskrives i et Reglement. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens vande indtil førstkommende generalforsamling.

 • 10. Økonomi

Foreningens likvide midler anbringes bedst muligt på konto i anerkendt pengeinstitut. Formanden og kassereren har, hver for sig, fuldmagt til denne konto. Regnskabet føres efter kontantprincippet.

Revisorerne reviderer og indstiller regnskabet til generalforsamlingen.

Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på andele af foreningens aktiver.

Foreningens regnskabsår går fra 1-11 til 31-10. Første gang, efter disse vedtægters vedtagelse, dog fra afslutningen af forrige regnskabsår til 31-10 2018.

 • 11. Tegningsregel

Foreningen tegnes af formanden eller af næstformand og et bestyrelsesmedlem i forening.

Ved køb og salg af fast ejendom og optagelse af lån dog af den samlede bestyrelse.

 • 12. Opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Danmarks Sportsfiskerforbund, til ophjælpning af fiskebestanden i de fynske vande.

 • 13. Ikrafttræden.

Disse love træder i kraft umiddelbart efter afslutningen af den ordinære generalforsamling  20 – 11. 2017.

Reglement for fiskeri i Assens og omegns sportsfiskerforenings vande.

Fiskeri er til enhver tid underlagt de offentlige fredningstider, dog med følgende særregler:

Puge Mølle Å:

Fra Mindet og hele Puge mølle å er fredet fra den 1. November.
og til første kommende lørdag efter den 16. Januar
Bækørreder er fredet hele året fra Puge Mølle gård og opstrøms.
Der må ikke fiskes med orm opstrøms Puge Mølle Gård
Brende Å er fredet fra 1. november til førstkommende lørdag efter 16. januar.

Total fredning af nedfaldsfisk i tiden 16. januar til 1. april.

Fiskeri med orm i Puge Mølle Å og Brende Å skal foregå med mindst krogstørrelse 2,0.

Mindste mål for Bækørred : 30 cm.
Mindste mål for Havørred : 40 cm.
Mindste mål for Gedder : 60 cm.

Der må højest hjemtages 3 ørreder om ugen.

Ørrederne skal landes med knude frit net, og de må kun berøres med våde hænder.

Børn ,der ikke er fyldt 15 år ,fisker gratis ifølge med et seniormedlem. Juniorer er medlemmer der ikke er fyldt 18 år ved sæsonstart.

Hvert medlem kan købe gæstekort. Et gæstekort er gældende for én person i én dag, og er kun gyldigt ifølge med et medlem. Det skal medbringes under fiskeriet. Pris på gæstekort fastsættes på den årlige generalforsamling.

Vedtaget   20 -11. 2017     Dirigent: Ole Carlsen

Hermed indkaldes til generalforsamling i Assens søsportscenter mandag.20/11-2017 kl.19,30

Assens & Omegns Sportsfiskerforening
Medlem af Danmarks Sportsfiskerforening
Forenings nr.: 514
www.aos-assens.dk

Indkaldelse til generalforsamling den 20.11.2017 kl. 19.30
Det er igen blevet tid til afholdelse af generalforsamling i AOS, og du bedes derfor møde op i AOS’s klubhus, hvor vi være vært med brød og kaffe.
Valg af dirigent
Formandens beretning
Kasserens beretning
Vandplejudvalgets (VPU) beretning
Indkomne skriftlige forslag
Valg ifølge foreningen love
Fastsættelse af kontingent
Fastsættelse af indmeldelsesgebyr
Eventuelt

På valg udover formand er Ebbe Kaae Nielsen
Alle modtager genvalg.

 

Har du forslag til generalforsamlingen, skal det være skriftligt, og afleveret til formanden Ove Hansen senest den 12. november 2017.
Mail: ove.r.hansen@hotmail.com

Bestyrelsen