Love og reglement vedtaget 20/11-2017

Assens & Omegns Sportsfiskerforening

Medlem af Danmarks Sportsfiskerforening

Forenings nr.: 514

www.aos-assens.dk

 Vedtægter for AOS:

 • 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Assens og Omegns Sportsfiskerforening (AOS).

Foreningens hjemsted er Assens Kommune.

Foreningens adresse er formandens privatadresse.

Foreningen er stiftet 14. juni 1972.

 • 2. Formål

Det er foreningens formål, gennem leje af fiskevand, at skaffe medlemmer adgang til at udøve sportsfiskeri – samt at ophjælpe og pleje fiskebestanden i foreningens vande. Det er desuden foreningens formål at virke for udbredelse af almindelig sportsfiskerkultur .

 • 3. Organisering

Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.

 • 4. Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. 1. Valg af dirigent

2 .Formanden aflægger beretning

 1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
 2. 4. Vandplejeudvalgets (VPU) beretning
 3. Indkomne forslag

6a. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

6b. Valg af revisorer

 1. Fastlæggelse af kontingent
 2. Fastlæggelse af indmeldelsesgebyr
 3. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det overfor formanden med angivelse af dagsordenen. Indvarsling til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved særskilt og skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indvarslingen skal angive dagsordnen. For medlemmer, som har accepteret og oplyst e-mailadresse til foreningen, anses udsendt e-mail som skriftlig meddelelse. Alle afgørelser på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes med simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden  senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Alle personvalg sker ved skriftlig afstemning, øvrige afstemninger efter dirigentens bestemmelse.

 • 5. Bestyrelse

På den ordinære generalforsamling vælges formand og kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer derefter sig selv  med næstformand, sekretær og VPU-formand. Bestyrelsen fordeler i øvrigt arbejdsopgaverne imellem sig. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan, efter behov, nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper.

Formandens og kassererens og øvrige bestyrelsesmedlemmers valgperiode er 2 år. På hver ordinær generalforsamling afgår skiftevis 1 og 2 bestyrelsesmedlemmer. Formand vælges i ulige år og kasserer i lige år. Generalforsamlingen vælger desuden, for 2 år,  2 revisorer, der afgår skiftevis, samt en bestyrelsessuppleant for 1 år.  Indtræder suppleanten på en bestyrelsespost, følges valgperioden for denne.

 • 6. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens, i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent eller et bestyrelsesmedlem begærer det. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en forhandlingsprotokol.

 • 7. Medlemsforhold

Alle, der vedkender sig foreningens formål, kan optages som medlemmer.

Bestyrelsen kan nægte at optage en ansøger indtil førstkommende generalforsamling, hvor ansøgningen behandles under punkt 5.

Bestyrelsen kan endvidere idømme karantæne. Bestyrelsen kan ligeledes ekskludere et medlem og skal på førstkommende generalforsamling redegøre for beslutningsgrundlaget.

Medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke leje fiskeret, der tilhører eller har tilhørt AOS eller anden forening under Danmarks Sportsfiskerforbund. Medlemmer må ej heller påtage sig bestyrelsesarbejde i anden sports-, lyst-, amatør- eller erhvervsfiskerorganisation uden bestyrelsens godkendelse.

 • 8. Kontingent

Årskontingent som p.t. er gældende fra 1/3 til efter følgende  år 28/29-feb.

Fastsættes hvert år på generalforsamlingen .
Gæstekort: Kr. 50,-
Børn ,der ikke er fyldt 15 år ,fisker gratis ifølge med et seniormedlem. Juniorer er medlemmer der endnu ikke er fyldt 18 år ved sæsonstart.

 

Kontingentet skal være betalt senest 1. februar. Ved for sen indbetaling skal betales fornyet indmeldelsesgebyr. Medlemsåret er fra 1-3 til og med 28/29-/2 efterfølgende år. Fiskeri i foreningens vande kun tilladt med gyldigt medlemskort.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst 2 måneders varsel.

 • 9. Reglement

 

Regler for fiskeri i foreningens vande og foreningens øvrige virke fastlægges af generalforsamlingen og nedskrives i et Reglement. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens vande indtil førstkommende generalforsamling.

 • 10. Økonomi

Foreningens likvide midler anbringes bedst muligt på konto i anerkendt pengeinstitut. Formanden og kassereren har, hver for sig, fuldmagt til denne konto. Regnskabet føres efter kontantprincippet.

Revisorerne reviderer og indstiller regnskabet til generalforsamlingen.

Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på andele af foreningens aktiver.

Foreningens regnskabsår går fra 1-11 til 31-10. Første gang, efter disse vedtægters vedtagelse, dog fra afslutningen af forrige regnskabsår til 31-10 2018.

 • 11. Tegningsregel

Foreningen tegnes af formanden eller af næstformand og et bestyrelsesmedlem i forening.

Ved køb og salg af fast ejendom og optagelse af lån dog af den samlede bestyrelse.

 • 12. Opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Danmarks Sportsfiskerforbund, til ophjælpning af fiskebestanden i de fynske vande.

 • 13. Ikrafttræden.

Disse love træder i kraft umiddelbart efter afslutningen af den ordinære generalforsamling  20 – 11. 2017.

Reglement for fiskeri i Assens og omegns sportsfiskerforenings vande.

Fiskeri er til enhver tid underlagt de offentlige fredningstider, dog med følgende særregler:

Puge Mølle Å:

Fra Mindet og hele Puge mølle å er fredet fra den 1. November.
og til første kommende lørdag efter den 16. Januar
Bækørreder er fredet hele året fra Puge Mølle gård og opstrøms.
Der må ikke fiskes med orm opstrøms Puge Mølle Gård
Brende Å er fredet fra 1. november til førstkommende lørdag efter 16. januar.

Total fredning af nedfaldsfisk i tiden 16. januar til 1. april.

Fiskeri med orm i Puge Mølle Å og Brende Å skal foregå med mindst krogstørrelse 2,0.

Mindste mål for Bækørred : 30 cm.
Mindste mål for Havørred : 40 cm.
Mindste mål for Gedder : 60 cm.

Der må højest hjemtages 3 ørreder om ugen.

Ørrederne skal landes med knude frit net, og de må kun berøres med våde hænder.

Børn ,der ikke er fyldt 15 år ,fisker gratis ifølge med et seniormedlem. Juniorer er medlemmer der ikke er fyldt 18 år ved sæsonstart.

Hvert medlem kan købe gæstekort. Et gæstekort er gældende for én person i én dag, og er kun gyldigt ifølge med et medlem. Det skal medbringes under fiskeriet. Pris på gæstekort fastsættes på den årlige generalforsamling.

Vedtaget   20 -11. 2017     Dirigent: Ole Carlsen