Privat politik for Assens sportsfiskerforening

Assens og Omegns Sportsfiskerforenings

 

Privatlivspolitik.

 

Assens og Omegns Sportsfiskerforenings (herefter benævnt AOS)  dataansvar.

 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser.  Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

 

AOS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger på de dataansvarlige.

 

Kontaktpersoner:  Poul Møller og Ole Chr. Olesen,

Tlf.: henholdsvis: 42601908 og 23866846

Adresser og mailadresser fremgår af foreningens hjemmeside: aos-assens.dk

 

Vi behandler følgende personoplysninger.

 

Medlemsoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og køn

 

Hvor indsamler vi oplysningerne fra:

Normalt får vi kun oplysningerne fra dig.

 

AOS’s formål med behandling af dine personoplysninger:

 

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer eller ydelser, du har bestilt
 • Administration af din relation til os

 

Samtykke.

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til andre formål, end dem, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysning om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet/den unge selv er i stand til at afgive på pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

 

Videregivelse af dine personoplysninger.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer eller andre til brug ved markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.

Vi opbevarer dine personoplysninger af praktiske og administrative hensyn i op til 1 (et) år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

 

Dine rettigheder.

 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til indsigelse
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til kontaktpersonerne, som fremgår øverst.

 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken.

AOS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Assens, den 19. nov. 2018