Regler for brug af klubbåde

Assens 19/6-2016
Hvis man ønsker at benytte klubbådene skal man skrive navn, adresse, mobilnummer,samt medlemsnummer og hvor turen går hen, i logbogen som ligger i værkstedet. Ligeledes sendes en mail med disse oplysninger til poultop@gmail.com.Reservation af bådene så kontakt et bestyrelsesmedlem.Bådene kan kun lånes fra dag til dag og ikke over længere perioder,med mindre man har en klar aftale med bestyrelsen.Tanken fyldes op efter hver tur. Motoren skylles med ferskvand.

Til orientering kan man bruge klubbens båd  ved at overholde følgende regler. For en gang skyld kan vi give et konkret svar, idet det fremgår af ”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel IV, Udstyr, af 1. oktober 2006”, under punktet ”Ejerens, førerens og de ombordværendes pligter.” Jeg citerer: ” Forholdene for fritidsfartøjer adskiller sig normalt på forskellig vis fra forholdene for handels- og fiskeriflåden, hvilket kan medføre, at muligheden for at lægge et egentligt ansvar hos rederen/ejeren svækkes. Som eksempel kan nævnes de lystfiskeriforeninger, der stiller både til rådighed for deres medlemmer, og hvor bådene er placeret ved forskellige anløbssteder. Her vil det ikke være praktisk muligt for bestyrelsen eller andre at sikre, at der er redningsveste til stede, f.eks. fordi der ikke er mulighed for forsvarlig opbevaring af vestene i aflåselige bådehuse. En forening kan her opfylde sin forpligtelse ved at instruere sine medlemmer om, at de selv skal medbringe redningsvest, når de vil anvende foreningens både. Ansvaret for, at der findes redningsveste om bord, vil i sådanne tilfælde alene ligge hos føreren af fartøjet.
Side 2 af 2Enhver fører af et fartøj er skibsfører i sølovens forstand og har i alle tilfælde pligt til at sørge for, at der er redningsveste til alle om bord. Et fartøj må ikke afsejle, før redningsveste i korrekt størrelse til alle er til stede. Redningsveste medbragt af de øvrige ombordværende indgår naturligvis i fartøjets øjeblikkelige beholdning af redningsveste.” Bemærk, at svaret vedrører fritidsfartøjer, hvor udlån sker til medlemmer.

Med venlig hilsen Assens sportsfiskerforenings bestyrelse.