Generalforsamling 1/11-2019

Referat fra ordinær generalforsamling den 18 nov kl. 1930.

Formanden bød velkommen og åbnede generalforsamlingen.

Pkt.1 Valg af dirigent,Ole Carlsen blev valgt,Generalforamlingen blev kendt lovlig lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.Til stemmetællere blev valgt.    Peter Thomsen og Max Storm.Der var 26 medlemmer med stemmeret.

Pkt.2 Formanden afgav  beretning. Beretningen godkendt,der vedlægges skriftlig beretning.

Pkt.3 Kassererens beretning. P.g.a. Ole Olesens fravær blev det reviderede regnskab fremlagt af Ole Carlsen.Regnskabet blev godkendt.

Pkt.4 Vandpleje. Henning gennemgik de forskellige arbejder der var udført i løbet af ,som blev sluttet af med elfiskeri den 11 nov.Ebbe redegjorde for resultatet af fiskeriet.

Total antal fisk 73 stk.af disse blev 45 stk.frasorteret og sendt tilbage i åen,resten 28 stk. fordelt på 17 hunner,den største på 61 cm.Tilbage var der 11 hanner den største på 68 cm.

Der var spørgsmål fra Erik Fogh om der skulle elfiskes mere i år.Til dette oplyse det at første runde er færdig ved udgangen af nov måned,hvorefter der tages stilling om der skal fiskes mere.

Pkt.5 Indkomne forslag. Ingen forslag modtaget.

Pkt.6 Valg af bestyrelses medlemmer og suppleant.På valg er Ove Hansen ogEbbe Kaae Nielsen.Ebbe genopstiller ikke.Foreslået til bestyrelsen blev Steffen Skov.Valgt blev Steffen.

Til suppleant blev Max Storm valgt.

Pkt.6b Valg af revisor,Valgt blev Ole Carlsen

Pkt 7 Fastlæggelse af kontingent. Uændret

Pkt.8 Fastlæggelse af indmeldelses gebyr. Uændret.

Pkt, 9 Eventuelt Formanden omtalte flere ønsker fra medlemmer om arrengementer,En dag med køb og salg af overskydende fiskegrej—evt.auktion.Forslag om loppemarked i forbindelse med Havnens Dag.

Ole Carlsen .Orienterer om oprettelse af Søredningstjeneste i Assens,hvortil der mangler medlemmer og hjælpere.

Preben Mørkhøj Spørger til placering af lystfiskecenter og om vi er involveret.Evt. invitere Rønnest til møde i klubben.

Formanden afslutter generalforsamlingen,takker for det store fremmøde.Takker Ebbe for arbejdet i bestyrelse og overrækker en gave.

Dirigent Ole Carlsen.                                                                    Referent Ebbe Kaae Nielsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *