Referat fra generalforsamling 2016

      Referat af ordinær generalforsamling den 21-11-2016

Pkt.1 valg af dirigent + stemmetællere

Ole Carlsen blev foreslået og enstemmigt valgt, Ole gennemgik regler for indkaldelse og generalforsamlingen blev kendt lovlig og beslutningsdygtig.

Til stemmetællere blev valgt, Poul Tastesen og Ole Olesen.

Pkt.2 formandens beretning.

Ove aflagde beretning for året.                Tilføjelse fra Ole Olesen om fisketur til sø ved Borup på Sjælland. Fra Max Storm blev nævnt opstilling af bord/bænkesæt ved åen. Herefter blev beretningen godkendt.

Pkt.3 kassererens beretning.

Poul Møller fremlagde og gennemgik regnskabet som var godkendt af revisorerne uden bemærkninger.

Regnskabet blev godkendt,

Pkt.4 Pu beretning.

Jacob Olsen vores repræsentant i vandplejeudvalget var ikke til stede. Der var flere spørgsmål til el fiskeriet og håndtering af  evt. fangede regnbueørreder.

Pkt.5 indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

Pkt.6 valg ifølge foreningens love.

Nye regler der var godkendt på ekstra ordinær generalforsamling blev godkendt og anvendt.

Valg af formand: valgt blev Ove Hansen for 1 år

Valg af kasserer: valgt blev Ole Olesen for 2 år

Valg af 3 bestyrelses medlemmer valgt blev: Ebbe Kaae Nielsen for 1 År, Henning Andersen for 2 år, Poul Møller for 2 år.

Valg af suppleant: Valgt blev Max Storm for 1 år.

Valg af revisor: Valgt blev Poul Tastesen for 2 år

Pkt.7 fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer for at følge de ændringer forbundet har foretaget.

Senior hæves med 20 kr. til 750 kr.

Junior sænkes fra 530 kr. til 250 kr.

Familie uændret. 1130 kr.

Gæstekort uændret. 50 kr.

På forslag fra Ole Carlsen ændres:

Datoer for årskontingent ændres til: fra  1-3 til 1-3 således at, det følger forbundet

Medlemmers børn der ikke er fyldt 12 år ændres til: Børn der ikke er fyldt 15 år fisker gratis sammen med et medlem. Jævnfør foreningens formål og muligheden for at rekruttere nye unge medlemmer.

Forslagene blev godkendt med overvejende flertal.

Pkt.8 Eventuelt.

Der var flere som spurgte til planer for den gamle jolle. Bestyrelsen har flere planer i spil.

Ole Carlsen foreslog at mandagsmøderne blev peppet lidt op med forskellige indslag, evt. foredrag – kurser og film. Bestyrelsen vil undersøge nogle muligheder.

Flemming Simonsen spurgte til regler for Sønderby Sø, det vil fremover være kommunens regler der gælder og der vil blive opsat info tavler ved søen, i lighed med de andre søer kommunen har.

Afslutning ved formanden: tak for fremmødet, god ro og orden samt tak til bestyrelsen.

Referent Ebbe Kaae Nielsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *